GÜNDEME BAKIŞ – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Çeşme ve Güzelbahçe’deki parseller imara açıldı. Resmi Gazetede yayınlanan plan değişikliği şu şekilde:  

 Parsel

“Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir ili, Çeşme ilçesi, Alaçatı Mahallesi, 405 ada 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 53 parsellerdeki taşınmazlara yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ve 17/11/2023 tarihli ve 7823 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine, askı sürecinde yapılan itirazın değerlendirilmesi sonucunda; trafo alanlarına ilişkin itirazın kabul edilerek, bu kapsamda söz konusu taşınmazlara ilişkin "Gelişme Konut Alanı (Ayrık Nizam 2 Kat, TAKS:0.20, KAKS:0.40), Ticaret Alanı (E:0.40 Yençok: 2 Kat), Özel Eğitim Alanı (E:0.40, Yençok: 2 Kat), Özel Sağlık Alanı (E:0.40, Yençok: 2 Kat), Belediye Hizmet Alanı (E:0.40, Yençok: 2 Kat), Cami (E:0.50, Yençok: Serbest), Açık Spor Tesis Alanı (E:0.15, Yençok: Projenin gerektirdiği yükseklik), Park, Trafo Alanı, Otopark ve Yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına, işbu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir”

Güzelbahçe’de ise; Kahramandere Mahallesi 1608 ada 1 parsel; 1620 ada 2, 3, 4 ve 1668 ada 1 parsellerdeki hazine arazileri imara açıldı.

SATIŞA ÇIKARALCAK

Özelleştirme kapsamına alanına arsalar önümüzdeki günlerde satışa çıkacak.