GÜNDEME BAKIŞ – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, memur sendikası ile SDS konusunda anlaşamadı. Tugay, SDS ödemelerinin devletin belirlediği üst sınır üzerinden verileceğini duyurdu. Sendika buna karşı çıkarak eylem başlattı.

SAYIŞTAY'IN RAPORU

Sayıştay 2022 yılı raporunda SDS ödemeleri ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde net ifadelere yer verdi. Sayıştay denetçisi, SDS ödemesi belirlenen üst sınırın üzerine çıkarsa bundan belediye başkanın da sorumlu olacağını belirtti.

İŞTE 2022 AİT SAYIŞTAY RAPORU

4688 sayılı Kanunun 32’nci madde hükmü yanında, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Belediye başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38 inci maddesinin "g" bendinde "yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak hükmü ile belediye idaresinin tarafı olduğu sözleşmelerde belediyeyi temsil yetkisi münhasıran belediye başkanına verilmektedir.

BAŞKANIN SORUMLULUĞU VAR

Bu kapsamda sosyal denge tazminatı ödenmesine ilişkin sözleşme, temsilcisi olduğu idare için bağlayıcılık taşımakta olduğundan, mevzuata aykırı hükümler içeren sözleşmeyi imzalayan sıfatıyla harcama talimatını veren Belediye Başkanının oluşan kamu zararından dolayı sorumluluğu bulunmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Harcama talimatı ve sorumluluk başlıklı 32’nci maddesinde, "Bütçelerden harcama yapılabilmesi  harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur." denilmekle birlikte, "Giderlerin gerçekleştirilmesi başlıklı 33’üncü maddesi, "Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığımın veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylannan ve gerçekleştirme Belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir.

HARCAMA VE GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİLERİ DE SORUMLU

Giderlerin gerçekleştirilmesi, harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine, işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler hükümleri uyarınca da, harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlileri, giderin gerçekleştirilmesi ve harcamanın yapılması süreçlerinde, mevzuata uygunluk açısından kontrolleri sağlamakla yükümlüdürler. Yapılacak harcama, nitelik itibariyle hukuka aykırı nitelik taşıyorsa, söz konusu işlemleri yapmaktan kaçınmak durumundadırlar. Dolayısıyla, Belediye ile Sendika arasında imzalanan ve hukuka aykırı nitelik taşıyan sözleşme hükümlerini yerine getiren harcamalar ile ilgili harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin de sorumluluğu bulunmaktadır.

MAHKEME KARARINA AYKIRI

Bu itibarla Sayıştay'ın daha önceki yıllara ilişkin aynı İdare hakkında aynı konuda vermiş olduğu kesinleşmiş mahkeme kararlarını dikkate almaksızın; mevzuata aykırı olarak ödeme yapma konusunda ısrar eden ve Sözleşme yapma yetkisine haiz olan Belediye Başkanı hakkında gerekli inceleme ve soruşturma yapılması için Bakanlığına yazılmasının uygun olacağına karar verildi.