GÜNDEME BAKIŞ- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Kamisyonunca, mülkiyeti Maliye Hazine adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir ili, Çiğli ilçesi, Balatçık Mahallesi 22133 ada, 2 parselindeki 4 bin 651 büyüklüğündeki taşınmazsın satış yöntemi ile özelleştirilmesine karar verildi.


Resmi Gazete'de yayınlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da imzaladığı satış kararına göre, 4 bin 651 büyüklüğündeki taşınmazsın 101 milyon TL bedelle en yüksek teklif veren Metropol Un Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne İhale Şartnamesi çerçevisinde satılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan o karar;

Özellestirme İdaresi Baskanliğı İhale Komisyonunca, mülkiyeti Maliye Hazinesi adina kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir ili, Çiğli ilçesi, Balatçık Mahallesi, 22133 ada, 2 parseldeki 4.651,28 ㎡ yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılıÖzellestirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "satış" yöntemiyleozellestirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale sartnamesinde belirtilen hususlar dikkatealınarak gerçekleştirilen ihale sonucunda verilen;
“Maliye Hazinesi adına kayıtlı; İzmir ili, Çiğliilçesi, Balatçık Mahallesi, 22133 ada2 parsel numaralı, 4.651,28 m2 yüzölçümlü taşınmazın; 101.000.000.- (Yüzbirmilyon) TürkLirasi bedelle en yüksek teklifi veren Metropol Un Ürünleri Sanayi ve Ticaret AnonimSirketi'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Metropol Un Ürünleri Sanayi ve TicaretAnonim Şirketi'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri ycrinegetirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,dair 27/11/2023 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına ve bu Karar çerçevesindeTaşınmaz. Satış Sözleşmesinin imzalanması ile işbu Karar gereklerinin yerine getirilmesihususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kilinmasına. 4046 sayılı Kanunun3 ūncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameningeçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.