GÜNDEME BAKIŞ - İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer'in Mart 2023'te gündeme getirdiği dayanıklı ve güvenli yapıların oluşturulması için önerdiği ancak karara bağlanamayan üç kritik konu yeni meclisin en önemli gündem maddesi olmuştu.  Başkan Cemil Tugay'ın konuyla ilgili nasıl bir yol haritası izleyeceği belli oldu.

İADE EDİLDİ

İlgili önerge, "...meslek odaları ve sektör temsilcilerinden görüş alınmak üzere Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığına” iadesinin oybirliği İmar ve Bayındırlık – Hukuk – Deprem ve Afet Komisyonları tarafından kabul edildi

İlgili önerge şu şekilde idi:

"30 Ekim 2020 İzmir Depremi ile 06-07 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi sonrasında yapılarda meydana gelen hasar ve yıkımların yol açtığı can kayıpları dikkate alındığında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla yürürlükteki mevzuatta yapı izinlendirme iş ve işlemlerinin yeniden incelenerek güvenli ve depreme dayanıklı yapıların oluşturulmasına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı dâhilinde, "Gevşek kum, çakıl veya yumuşak – katı kil tabakaları içeren zeminler veya sıvılaşma riski yüksek zeminlerde; iskan edilen ve/veya imar planına göre kat adedi 5 ve daha fazla olan binalarda, binayı tümüyle kuşatan yatay rijitlikli çevre perdelerine sahip iskan edilmeyen en az bir adet bodrum kat yapılması gereklidir.", 

"Deprem öncesi ve sonrası kullanımı gereği insanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu (Hastaneler, dispanserler, sağlık ocakları, itfaiye bina ve tesisleri, PTT ve diğer haberleşme tesisleri, ulaşım istasyonları ve terminalleri, enerji üretim ve dağıtım tesisleri, vilayet, kaymakamlık ve belediye yönetim binaları, ilk yardım ve afet planlama istasyonları, okullar, diğer eğitim bina ve tesisleri, yurt ve yatakhaneler, müzeler vb.) 3 kat ve üzeri olan veya bina yüksekliği 10.50 m’yi geçen ayrık nizam yapılarda (bu karar öncesi ihalesi yapılmış kamu tarafından yapılan/yaptırılanlar hariç) sismik izolatör kullanılmalıdır. Bu yapılarda ayrıca rijit bodrum kat yapılması gerekli değildir."

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yüksek yapıların tasarım, yapım ve denetim aşamalarının kent bütününde sağlıklı, güvenli ve eşgüdümlü yürütülmesinin sağlanması amacıyla; bodrum katlar dahil olmak üzere toplam kat adedi 13'ü aşan (13 kat hariç) yapılar için hazırlanan projelere, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri, ilgili meslek odaları ve ilgili ilçe belediyesi temsilcilerinden oluşturulacak İnceleme Kurulundan ön Olur alınmadan Yapı Ruhsatı, Uygunluk Belgesi alınmadan yapı Kullanma İzin Belgesi verilemez. İnceleme Kurulu çalışma usul ve esasları ile yüksek yapılara ilişkin değerlendirme kriterleri ayrıca belirlenecektir." şeklinde uygulama yapılması önerilmekte olup; Meclisimizce karara bağlanması hususunun görüşülmesi.  (Yapı Kontrol Dai.Bşk.E.1244267)