Halime ERDOĞAN / GÜNDEME BAKIŞ - İzmir’i vuran ve Bayraklı’da yıkıma neden olan depremden kısa bir süre sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi,  hasarlı binaların dönüşümü için K (Koruma) sınırları belirlemiş, parsel bazında yüzde 30, ada bazında yüzde 20 emsal artışı vermişti.

Mahkemeden İzmirli depremzedeleri yıkan haber! Emsal kararına yürütmeyi durdurma Mahkemeden İzmirli depremzedeleri yıkan haber! Emsal kararına yürütmeyi durdurma

Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı… Emsalle ilgili flaş gelişme! Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı… Emsalle ilgili flaş gelişme!

DAVA AÇILDI

TMMOB İzmir Şubeleri, verilen emsal artışını yargıya taşıyarak, iptal davası açmış Yürütmenin durdurulmasını istemişti.

EMSAL ARTIŞINA MAHKEMEDEN VETO

5. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, emsal artışına yönelik yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı.

KARAR İTİRAZ EDİLDİ

İzmir Büyükşehir ve Bayraklı Belediyesi verilen bu kararın iptali için Bölge İdare Mahkemesine itirazda bulundu. Yapılan başvuruda, alınan kararın yüksek kamu kararı niteliğinde olduğu, depremzedelerin büyük mağduriyet yaşadığı ve bu durumun bilirkişi raporuna da yansıdığı vurgulandı.

MAHKEME KARAR VERDİ

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü Dava İdare Dairesi, 5. İdare Mahkemesi’nin emsalle ilgili verdiği kararı bozdu. Kararda şöyle denildi:

“Bakılan dava, dava konusu plan notunun, yürürlükte olan imar planlarının bütünlüğünü bozacak ölçüde nüfus ve yoğunluk artışına neden olacağı, ancak bu artış sonucu ortaya çıkacak ilave nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının belirlenmediği iddialarıyla açılmıştır. İdare Mahkemesince mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılmış ve dosyaya sunulan bilirkişi raporunda yer verilen görüş açıklaması dayanak yapılarak, dava konusu plan notunda yapılan emsal ve kat adedi artışının; plan notu ile getirilen nüfus artışına paralel olarak teknik ve sosyal altyapı alanında değişiklik öngörmediği ve bu sebeple teknik ve sosyal altyapı tesisleri dağılımında dengesizliklerin ortaya çıkacağı, plan bütünlüğünü bozacak şekilde bütüncül olmayan (parçacıl) bir yaklaşımla, jeolojik-jeoteknik etüd raporu ve (değişiklik gerekçesi ve yapılan gereklilik analizlerini ayrıntılı açıklayan) plan raporu olmaksızın hazırlandığı anlaşılmakla ayrıntısı bilirkişi raporunda da belirtilen açılardan planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, imar mevzuatına ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle dava konusu plan notu değişikliği işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Davalı idareler ve bir kısım müdahil tarafından İdare Mahkemesi kararının kaldırılması istemiyle dosyaya sunulan itiraz dilekçeleri incelendiğinde ve özellikle davalı Bayraklı Belediye Başkanlığının itiraz dilekçesinde; davaya konu plan notunun Bayraklı ilçe sınırları içindeki 4 mahallenin bir kısmında belirlenen "Mevcut Durumu Korunacak Alan (K)" sınırları içindeki alanı kapsadığı, belli bir parsele yönelik olmayıp bütünlüklü bir çalışmaya dayandığı, bu alandaki inşaat alanı büyüklüğü ve hane nüfus verilerine göre mevcut nüfusun yürürlükteki imar planının öngördüğü kapasite nüfusun çok altında olduğu, imar planındaki donatı alanlarının kapasite nüfusa göre belirlendiği, ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ile Bayraklı İlçe Nüfus Müdürlüğü verileri dikkate alındığında Bayraklı ilçesi nüfusunun azalmakta olduğu, dolayısıyla kapasite nüfusa göre belirlenmiş olan donatı alanlarının, dava konusu plan notuna bağlı muhtemel ilave nüfusun ihtiyacını karşılayacak yeterlilikte olduğu, bu sebeplerle dava konusu plan notu nedeniyle yoğunluk artışının söz konusu olmadığının ileri sürüldüğü ve bu hususlara ilişkin bilgi paftalarının dosyaya sunulduğu görülmüştür. Uyuşmazlığın, dava konusu plan notunun geçerli olduğu alanda öngörülen inşaat alanı artışına dayalı ilave nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının yetersiz olduğu iddiasından kaynaklandığı dikkate alınarak, davalı idarece itiraz dilekçesinde öne sürülen somut veriye dayalı teknik açıklamaların, dosyadaki diğer bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilmesi, plan notu değişikliğinin kapsadığı alanda öngörülen inşaat alanı artışının en üst seviyede gerçekleşmesi halinde bölge nüfusunun ne ölçüde etkileneceğinin, şayet artış olacaksa bu artışın yürürlükteki imar planı kararları ile tanımlanan sosyal ve teknik altyapı alan standartlarında bir azalmaya yol açıp açmayacağının sayısal ve teknik verilerle ortaya konulması, gerekirse bu hususlara yönelik teknik açıklamaların yapılması amacıyla bilirkişi kurulundan ek rapor istenilmesi suretiyle yürütmenin durdurulması isteminin karara bağlanması gerekmektedir.

HUKUKİ İSABET YOK

Bu durumda, itiraza konu karara dayanak alınan bilirkişi raporunda yer alan teknik açıklamalar, uyuşmazlık hakkında yapılacak hukuka uygunluk incelemesine esas alınabilecek yeterlilikte veri içermediğinden, İdare Mahkemesince yürütmenin durdurulması isteminin kabulü yolunda verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir.

OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ

Açıklanan nedenlerle, itirazın kabulü ile İzmir 5. İdare Mahkemesince verilen 02/02/2023 günlü, E:2022/176 sayılı yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne dair kararın kaldırılmasına, yürütmenin durdurulması istemi hakkında inceleme yapılarak yeniden karar verilmek üzere dosyanın İdare Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin 7. fıkrası uyarınca kesin olarak 14/03/2023 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

Bir üye ise itirazın reddedilmesi yönünde görüş bildirdi.