GÜNDEME BAKIŞ – Sayıştay’ın Demokrasi Üniversitesi raporunda (2022) “Tahsis Yoluyla Edinilen Lojmanların Boş Tutulması” başlıklı bulgusunda şu ifadelere yer verildi:

AMACI DIŞINDA KULLANILMIŞ

“Ancak tahsise rağmen 2019 yılından beri lojmanların personele dağıtılmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığı görülmüş, yerinde yapılan denetimlerde ise 6271 ada 23 No.lu parselde bulunan 5 No.lu dairenin kuruma ait olmayan ikinci el ev eşyaları ile dolu olduğu, yani bir depo olarak kullanıldığı, 6271 ada 16 No.lu parselde bulunan 1 No.lu daire ile 6273 ada 7 No.lu parselde bulunan 1 No.lu  dairenin ise döşenip boş olarak tutulduğu, sonuç olarak bahsi geçen lojmanların personele dağıtılmadığı ve amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiştir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM NETLEŞMEDİĞİ İÇİN…

 2021 yılında da bulgu konusu yapılan ve kamu idaresine bildirilen hususlar arasında yer alan bu konu ile ilgili olarak İdare tarafından düzeltici nitelikte herhangi bir işlem tesis edilmemiştir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Hesap verme sorumluluğu” başlıklı 8’inci maddesine göre; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.  Aynı Kanun’un “Üst yöneticiler” başlıklı 11’inci maddesinde üst yöneticiler, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden sorumlu olup bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirmektedirler. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik’in “Tahsisin kaldırılması” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında tahsis işleminin, tahsisi yapan kamu idaresinin merkez veya taşra birimlerince resen kaldırılma durumları sıralanmakta olup bunlar arasında tahsis edilen taşınmazın en az iki yıl boş bırakılması veya hiç kullanılmaması da bulunmaktadır. Kamu İdaresi tarafından bulguda yer alan tespite katılınmış, söz konusu lojmanların kentsel dönüşümünün netleşmesinin akabinde dağıtımının yapılacağı ifade edilmiştir.

MEVZUATA AYKIRI

Sonuç olarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından lojman olarak tahsis edilen konutların dağıtımının yapılmayarak tahsis amacı dışında kullanılması ve boş tutulması mevzuata aykırıdır.